Dyfodol Digidol

Mae’r economi rhyngwladol yn newid ar raddfa na welwyd o’r blaen. Uber yw un o gwmnïau tacsis mwyaf y byd, eto nad ydynt yn berchen yr un tacsi na’n cyflogi’r un gyrrwr tacsi. Digidol sydd wedi galluogi hyn. Mae’r ffaith fod cymaint o fusnesau mawr y byd, yr Amazons y Microsofts a’r Googles yn cynhyrchu nesa peth i ddim o gynnyrch corfforol yn amlygu’r shifft sylweddol ddiweddar hyn. Mae hyn yn fygythiad i ddatblygiad economaidd Cymru, ond mae o hefyd yn gyfle. Beth yw ein USP? Mae Cymru yn wlad berffaith ar gyfer arloesi, dychmygwch Gymru fel labordy digidol sy’n defnyddio technoleg ddigidol heddiw ac yn bwysicach datblygu’r dechnoleg ddigidol ar gyfer y dyfodol.        Arloesi yn fydoedd addysg, trafnidiaeth, egni, iechyd a gofal.

Gall yr heriau daearyddol ac economaidd sy’n wynebu un o wledydd tlotaf Ewrop , diolch yn rhan helaeth i flynyddoedd o esgeulustod gan wleidyddion Prydeinig yn San Steffan, rhoi Cymru ar flaen y gad o safbwynt arloesedd ar lefel ryngwladol, yn helpu siapio a gyrru economi newydd sydd nid yn unig yn codi canran sylweddol o boblogaeth ein gwlad o’r tlodi sy’n eu hwynebu ond  hefyd gwella safonau bywyd, addysg ac iechyd pawb.

Dim ond trwy fod yn arloesol ac uchelgeisiol gallwn sicrhau dyfodol llewyrchus ac annibynnol i Gymru. Yn tynnu ein sefydliadau addysg, ein gweithlu talentog ac eangfrydig a busnesau bach a mawr at ei gilydd mewn partneriaethau rhyngwladol i siapio a chreu economi newydd, i gynnig gobaith ar gyfer y dyfodol.

Cefais fy nghyflwyno i’r syniadau arloesol ac uchelgeisiol hyn ar daith i wlad y Basg dan wahoddiad llywodraeth y wlad honno ac Adam Price. Mae Adam wedi adnabod potensial Cymru i dorri cwys newydd ers sawl blwyddyn, ei weledigaeth ef sydd wedi llywio llawer o’r gwaith rwyf wedi bod yn ei wneud yng Nghymru i ddatblygu’r achos economaidd dros ddwyieithrwydd mewn economi digidol rhyngwladol, dyma pam yr wyf yn datgan fy nghefnogaeth i Adam ar gyfer arweinyddiaeth y Blaid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.